Kategorier
VVS

God ventilation minskar radonrisker i Stockholm

Radon finns naturligt i marken och i bostäder i Stockholm. I för hög koncentration kan den vara skadlig. Men god ventilation minskar halterna av gasen.

När man på 1970-talet misstänkte att det fanns ett samband mellan förekomsten av radon och lungcancer genomfördes flera epidemiologiska undersökningar. Undersökningen fokuserade på förekomsten av radon i bostäder och man upptäckte att det fanns anledning till oro och åtgärder. Radon är ett ämne som finns i marken i större eller mindre omfattning.

Radon är en osynlig och luktfri gas och bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller och bildar radioaktiva metallatomer. De partiklar som bildas kallas radondöttrar och har en förmåga att fastna på damm i luften. När vi inandas dammet frigörs alfapartiklar som skadar luftrör och lungor. Radon kan på detta sätt vara en bidragande orsak till lungcancer.

Företag som arbetar med ventilation kan göra radonmätningar

I samband med att forskningsresultaten kring farorna med radon publicerades ökade arbetet med att mäta radonhalten i bostäder. De fastigheter eller lägenheter som hade förhöjda värden kunde få bidrag för att åtgärda detta. Eftersom radon är en radioaktiv gas så mäts den i becquerel där 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. De godkända värdena för nybyggda bostäder ligger i hela EU på 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft.

Radon finns i marken, framför allt i kvartsrika bergarter som granit men också i alunskiffer. Materialet ingår i tillverkningen av blåbetong, ett byggmaterial som användes flitigt i början och mitten av nittonhundratalet. Blåbetong används fortfarande i viss utsträckning men tillverkas så att radonhalten minskat. Vissa marker innehåller mer radon än andra, men mycket av den radon som mäts upp i bostäder kommer från byggmaterial. För att vara på den säkra sidan kan man beställa radonundersökning i Stockholm.

God ventilation transporterar bort radon i bostäder

Om man misstänker att det finns radon i en bostad bör man kontakta ett företag som kan göra radonmätning. Förutsättningar kan förändras om man exempelvis byggt om eller bytt fönster så att ventilationen förändrats i bostaden. Andra tillfällen då det är bra att göra mätningar är om man står i begrepp att köpa ett nytt hus. Det finns certifierade företag som arbetar med ventilation som kan hjälpa till både med mätning och eventuella åtgärder.

Ingen bostad blir obeboelig om det skulle konstateras att radonhalten är för hög. Med god luftväxling försvinner radongaserna ut och bostaden får en hälsosam luft. God ventilation har många fördelar. Ett obalanserat inomhusklimat kan däremot ha hälsovådlig påverkan. Huvudvärk, allergier eller torra slemhinnor kan drabba den som vistas i dålig luft. Även fastigheten mår bra av fullgod luftväxling eftersom den tar bort fukt som kan ge upphov till att mögel, kvalster och svamp frodas.

Hur vet man att man har god ventilation?

Man kan känna om ventilationen är dålig i en bostad genom att det luktar unket eller att det kanske bildas imma på insidan av fönstren. Men det är först när luften blivit riktigt dålig som man upptäcker detta. Radongaser kan man överhuvud taget inte upptäcka utan mätinstrument.
Därför rekommenderas det alltid att man kontaktar ett certifierat företag för att utföra mätning. I samband med mätningen kan man också få förslag på hur ventilationen kan förbättras.

God ventilation skapar ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat och ska därför ses som en investering. Moderna anläggningar är dessutom energisparande där exempelvis FTX- systemet återanvänder den varmluft som hämtas i bostaden för att värma upp den kalla luft som kommer från utsidan. När man vänder sig till en kunnig, certifierad och erfaren entreprenör får man råd och hjälp att skräddarsy den ventilation som passar bostaden eller fastigheten.